Oferta

Oferujemy usługi w zakresie1) Przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego:


 • • obiektów budowlanych (budynków i placów zabaw)
 • • instalacji sanitarnych
 • • urządzeń służących ochronie środowiska
 • • instalacji gazowych oraz ich szczelności
 • • przewodów kominowych

2) Wykonywania:


 • • kontroli systemów ogrzewania wraz z oceną efektywności energetycznej kotłów
 • • kontroli systemów klimatyzacji powyżej 12kW
 • • pomiarów wentylacji mechanicznej

3) Pełnienia funkcji:


 • • Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej
 • • Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej
Kontrole i przeglądy okresowe obiektów budowlanych

​​ ​ Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Wykonujemy kontrole i przeglądy obiektów budowlanych takich jak:


 • • budynki (wielorodzinne, biurowe, użyteczności publicznej, szkół, zakładów produkcyjnych, hal przemysłowych, hal sportowych), w tym wielkopowierzchniowe
 • ​• obiekty małej architektury (place zabaw)

 • Rodzaje wykonywanych kontroli i przeglądów:


  • ​• roczne i pięcioletnie
  • ​• elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  • ​• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (separatory olejowe i tłuszczowe, oczyszczlnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe, itp.)
  • ​• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
Nadzory budowlane w branży konstrukcyjnej i sanitarnej
​​

Zapewniamy:


 • • reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów budowlanych
 • • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu
 • • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
 • • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • • kontrolowanie rozliczeń budowy
O nas

Prowadzimy działalność nierejestrowaną, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku i wystawiamy rachunki za wykonane usługi.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych o nr ewid: LUB/0132/0W0S/12, oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o nr ewid: LUB/0206/0W0K/13.

Jesteśmy członkami Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadamy obowiązkowe ubezpieczenia OC dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kontakt z Nami
SanitBud

mgr inż. Tomasz Głębicki
tel. 509-105-077
biuro@sanitbud.pl
​​